comercial@sovecord.ro

Notă de informare privind prelucrarea și circulația datelor cu caracter personal

Subscrisa, SOVECORD-INT. S.A., cu sediul în România, Mun. Slatina, Str. Pitești, nr. 165, Județul Olt, număr de înregistrare în Registrul Comerțului: J28/20/1991, Cod Unic de Înregistrare: 1523253, e-mail Responsabil de protecția datelor gdpr@sovecord.ro, reprezentată legal prin Administrator Unic, Burret Herve Alain Jacques, (în continuare, potențialul angajator),

Având în vedere:

– intrarea în vigoare începând cu data de 25.05.2018 a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (în continuare, Regulamentul);

– faptul că, în sensul Regulamentului, datele cu caracter personal reprezintă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

– faptul că potențialul angajator prelucrează și gestionează date cu caracter personal și ale candidaților (potențialilor salariați) care doresc să ocupe o poziție în cadrul societății, pentru ducerea la îndeplinire a obiectului de activitate al societății;

– obligația instituită de Regulament în sarcina potențialului angajator de a informa persoanele vizate (inclusiv persoanele care candidează pentru ocuparea unei poziții în cadrul SOVECORD-INT. S.A.) cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, temeiul și scopul în baza căruia sunt prelucrate datele cu caracter personal, și de a se asigura că datele personale ale candidaților sunt prelucrate, protejate și, eventual, transferate în mod corespunzător începând cu procesul de recrutare, continuând cu durata de derulare, în orice mod, a raporturilor de muncă, precum și potrivit legislației muncii și asigurărilor sociale;

Prin prezenta:

 

Notificare

 

În îndeplinirea obligațiilor impuse de Regulament, vă aducem la cunoștință că SOVECORD-INT. S.A.  prelucrează și gestionează următoarele categorii de date cu caracter personal ale dumneavoastră:

I.1. Categorii de date cu caracter personal prelucrate, temeiuri și scopuri

Datele cu caracter personal, respectiv: nume și prenume, cetățenie, naționalitate, sexul persoanei, CNP/NIF; actul de identitate – tip, serie, număr, valabilitate; data și locul nașterii; domiciliul; starea civilă, adresa de e-mail; nume de utilizator facebook/linkedin, numărul de telefon, locuri de muncă și funcții ocupate anterior, nivelul de studii absolvite, cursuri și alte diplome/atestate de formare profesională, experiența profesională, competențe, abilități, aptitudini profesionale și personale, preferințe personale, vechimea în muncă, nivelul salariului dorit (venit brut/venit net), numele şi prenumele şi numărul de persoanelor aflate în întreținerea dumneavoastră, dacă sunteți deținător de permis de conducere și categoriile de autovehicule cu drept de conducere, sunt prelucrate pentru a face demersuri la cererea dumneavoastră (temeiul) înainte de și în vederea încheierii contractului individual de muncă sau a altui tip de contract de colaborare cu potențialul angajator (scopul) conform art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulament.

Ori de câte ori va fi necesar, datele cu caracter personal arătate mai sus vor fi transmise voluntar sau la cerere, în baza obligațiilor legale, către instituțiile și autoritățile publice competente (I.T.M., A.N.P.C., instanțe judecătorești, parchete, organe de cercetare și urmărire penală), precum și altor entități publice prevăzute de lege cu atribuții de verificare și control.

I.2. Datele cu caracter special, respectiv: înregistrări audio-video din incinta potențialului angajator, după caz, date din cazierul judiciar al candidatului sunt prelucrate exclusiv în temeiul intereselor legitime urmărite de potențialul angajator, conform art. 6 alin. (1) lit. f) din Regulament.

Scopurile acestor operațiuni de prelucrare vizează, în principal: asigurarea pazei și protecției resursei umane și materiale a potențialului angajator, prevenirea accesului neautorizat a terțelor persoane în incinta potențialului angajator.

Aceste date cu caracter special vor fi prelucrate și gestionate de către potențialul angajator și, eventual, de partenerii săi contractuali (servicii externalizate de IT, pază și protecție, monitorizare audio-video).

Vă informăm că SOVECORD-INT S.A. nu transferă datele dumneavoastră cu caracter personal în afara țării.

 

              Subsemnatul/a (cu majuscule) ……………………………………………………………………. îmi exprim consimțământul expres și neechivoc ca, în situația în care potențialul angajator nu mai poate prelucra și stoca datele cu caracter personal ale subsemnatului/ei în temeiul prevăzut la art. I din prezenta Notificare, toate datele cu caracter personal ale subsemnatului/ei de la pct. I să fie prelucrate, arhivate și stocate în temeiul consimțământului subsemnatului/ei, conform art. 6 alin. (1) lit. a) din Regulament, pe o durată de 3 ani de la data furnizării acestora. Consimțământul liber exprimat în prezenta clauză nu aduce atingere și nu îngrădește în niciun mod dreptul subsemnatului/ei la exercitarea oricăruia dintre drepturile arătate la art. III din prezenta Notificare.

Semnătura candidatului/ei ………………………………………

 

II. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

În calitatea dumneavoastră de candidat, potențialul angajator păstrează datele dumneavoastră cu caracter personal pe timpul necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, arătate la pct. I. Ca regulă, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi păstrate pe o durată de 3 ani de la data furnizării acestora (cu excepția situațiilor în care prevederile legale prevăd o altă durată), pentru apărarea drepturilor în instanță în cazul în care se decide introducerea unei cereri de chemare în judecată, argumentată pe motivul săvârşirii unei fapte de discriminare, în scop statistic sau pentru transmiterea altor oferte de angajare către dumneavoastră, în eventualitatea în care nu veți fi selectat pentru ocuparea unui post vacant în sesiunea curentă.

 

           Subsemnatul/a, ……………………………………………………………………, în calitate de candidat/ă pentru încadrarea la potențialul angajator, fiind informat/ă în prealabil, îmi exprim consimțământul cu privire la prelucrarea (inclusiv în scop statistic), arhivarea, transmiterea de oferte ulterioare de angajare pe o durată de 3 ani de la data furnizării datelor subsemnatului/ei cu caracter personal prevăzute la pct. I, cu excepția situațiilor în care prevederile legale prevăd o altă durată, caz în care sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal pe durata prevăzută de lege.

Semnătura candidatului/ei…………………………………….

 

III. Drepturile de care beneficiați

Conform Legii, beneficiați de următoarele drepturi legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pe care potențialul angajator o realizează:

a) dreptul de acces: puteți obține de la potențialul angajator confirmarea că prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, precum și informații privind specificul prelucrării, cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt păstrate, existența dreptului de rectificare, ștergere sau restricționarea prelucrării. Acest drept vă permite să obțineți gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum și, contra cost, orice copii suplimentare.

b) dreptul de rectificare a datelor: aveți posibilitatea să solicitați potențialului angajator să modifice datele dumneavoastră cu caracter personal incorecte ori, după caz, să completeze/actualizeze datele care sunt incomplete.

c) dreptul la ștergere: aveți posibilitatea de a solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal atunci când: acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care potențialul angajator le-a colectat și le prelucrează (conform pct. I); v-ați retras consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în situațiile în care consimțământul a fost necesar și manifestat expres de dumneavoastră și potențialul angajator nu le mai poate prelucra pe alte temeiuri legale; datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii; datele cu caracter personal trebuie șterse conform legislației relevante.

d) retragerea consimțământului: aveți posibilitatea de a vă retrage oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe bază de consimțământ.

e) dreptul de opoziție: aveți posibilitatea să vă opuneți oricând prelucrărilor pentru scop de marketing, inclusiv profilărilor efectuate în acest scop, precum și prelucrărilor bazate pe interesul legitim al potențialului angajator din motive care țin de situația dumneavoastră specifică.

f) restricționare: aveți posibilitatea de a solicita potențialului angajator restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal dacă: contestați corectitudinea datelor cu caracter personal, pentru o perioadă care îi permite potențialului angajator să verifice exactitatea datelor contestate; prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; datele nu mai sunt necesare prelucrării de către potențialul angajator, dar dumneavoastră le solicitați pentru acțiune în instanță; în cazul în care v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se va verifica dacă drepturile legitime ale potențialului angajator în calitate de operator prevalează asupra drepturilor dumneavoastră în calitate de persoană vizată.

g) dreptul la portabilitate: dacă potențialul angajator prelucrează datele cu caracter personal prin mijloace automate, aveți posibilitatea de a solicita, în condițiile legii, să furnizeze datele dumneavoastră cu caracter personal într-o formă structurată, utilizată frecvent și care poate fi citită în mod automatizat. Dacă veți solicita acest lucru potențialului angajator, acesta poate să transmită datele dumneavoastră cu caracter personal unei alte entități, dacă este posibil din punct de vedere tehnic și dacă această este o măsură proporțională în raport cu bugetul potențialului angajator.

h) dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv crearea de profiluri;

i) dreptul de a vă adresa justiției: dreptul la o cale de atac judiciară;

j) dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere: aveți posibilitatea de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere a prelucrării datelor dacă dumneavoastră considerați că v-au fost încălcate drepturile:

Plângerea poate fi transmisă la următoarele date de contact:

 

Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Bd General Gheorghe Magheru, nr. 28-30, sector 1, cod poștal 010336, București, România

e-mail: anspdcp@dataprotection.ro

 

IV. Contact – responsabilul cu prelucrarea datelor din partea Potențialului Angajator

Pentru orice fel de întrebări despre această Notă de informare sau dacă doriți să vă exercitați drepturile dumneavoastră, în calitate de persoană vizată, puteți contacta, de regulă gratuit, potențialul angajator printr-o cerere scrisă (care să cuprindă numele și prenumele, adresa de e-mail, adresa de domiciliu/reședința și numărul de telefon), folosind următoarele date de contact:

În atenția:

 

Adresa de corespondență:

E-mail:

Telefon:

Responsabilului cu Protecția Datelor SOVECORD-INT. S.A.

Str. Pitești, nr. 165, Mun. Slatina, jud. Olt,  România,

gdpr@sovecord.ro

0249.411.734

În urma primirii unei solicitări din partea dumneavoastră, vă putem pune la dispoziție formularul tipizat al societății noastre de exercitare a drepturilor cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal, existent și pe site-ul nostru la rubrica Termeni și condiții.

La cererea formulată veți primi un răspuns în termen de 30 de zile, care poate fi prelungit până la maxim 60 de zile (cu motivarea în scris a extinderii termenului), în funcție de complexitatea cererii.

Cererile anonime sau necorespunzătoare vor fi clasate fără ca persoana solicitantă să fie informată cu privire la acest aspect.